Կոստան Զարյան

 Տատրագոմի հարսը | համառոտ

Պոեմը բաղկացած է 5 մասից։Սանային վաղ տարիքում իր կամքինհակառակ ամուսնացնում են տատրագոմցի Հովանի հետ։ Հարսանիքիժամանակ լուր էհասնումոր թուրքերը հարձակվել են հարևան գյուղիվրա. «Աղջիկ են տանումտավար ու նախիրդիրքեր բռնեցեք»։ Հովաննանհապաղ միանում է գյուղի պաշտպաններին։Հաջորդ աշնանը՝ բերքահավաքից հետոգյուղ են գալիս շեյխի ուղարկածհարկահավաքները և պահանջում են բերքը դիզել ու տանել շեյխին։Հովանը դժկամ հեռանում է. «Մինչև ե՞րբ պիտի ծռենք մեր վիզը տավարինման... Բա նամուս չունի՞նք...»: Հարկահավաքներըոր ողջ գիշեր քեֆեն արել գյուղումառավոտյան հեռանում են՝ տանելով բարձած սայլերն ու տավարը։ Իսկ Հովանը,առանց կնոջը հրաժեշտ տալուգնում է քահանայի մոտհաղորդություն ստանում ու խնդրում, որ հարկ եղած դեպքում օգնեն Սանային. «Սանան չմոռնաք... ինձ համար ընդմիշտ աշխարհվերջացավ...  հայդուկն իր կնոջ հոգալ չի կարողթող ժողովուրդը հսկեմտածե...»:
Ֆեդայիների խումբը շրջում է Սասունի լեռներում։ Խմբի առջևից քայլում է Մակար ծերունիննրանհետևում են ՍեյտոնՌուբենըՄանուկ Շենըկինգունաթափ Չոլոնկռվազան ԱխոնՀարոնԶավենըև Հովանը։ Վերջինս հաճախ է հիշում կնոջըսակայն նրա մասին մտածելն անգամ ուխտադրժությունէ համարում։
Մի կռվի ժամանակ ֆեդայիներըբազմաթիվ թուրքեր կոտորելովհեռանում են սարերը։ Զոհվում էմիայն Մակար ծերունին։
«Ի՞նչ է Սանան,- ֆեդայու կինընդմիշտ մեկնած ողջ մի մարդու դժբախտ այրիգյուղի ճնշիչնայվածքի տակ, քայլող մի շուքմենակություն և հիշատակ»։
Սանան շարունակում է սպասել ամուսնուն և ամեն անցորդի հարցնումթե լուր չկա արդյոք ֆեդայիՀովանիցՍակայն ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Տարիներ են անցնումՍանան այևս ոչ ոքի չի հարցնումամուսնու մասինոչ ոք նրա հետ չի խոսում: «Բայց ֆեդայու կնոջ հանդեպ ո՞վ կարող էր նայվածքովիսկմեղանչել։Ո՞վկարողէրհետը խոսելկամ աչքերի միջից քաղել բոց մի դալուկ... գյուղի պատիվու հիշատակ շատ սրբագին»:
6 տարի է անցել Հովանի հեռանալուց հետո։ Մի անգամ Սանան միայնակ շրջում է անտառում։ Նրաերգը լսում է մի քուրդ երիտասարդորը փախցնում է Սանային։Գյուղում սուգ ու ցասում էկանայք անիծում են Սանայինտղամարդիկ մտածում ենթե ինչպեսմաքրեն իրենց գյուղի պատիվըիսկ Սանան երջանիկ է քուրդ երիտասարդի հետ։ Տատրագոմցիներըլուր են ուղարկում ֆեդայիներն,որոնքգտնումենքրդին,սպանումեն նրան ու տանում Սանային։Ֆեդայիները Հովանին ստիպում են սպանելՍանային:Ֆեդայինկատարումէնրանցպահանջը, որիցհետո նետում է արյունոտ սուրն ու խելագարված փախչում է սարերը։

Комментарии