Տեղեկանք <<Անգլերեն>> առարկայի 10-12-րդ դասարանների չափորոշչում և ծրագրում կատարած փոփոխությունների վերաբերյալ

<Անգլերեն> առարկայի ավագ դպրոցի գործող չափորոշիչը և ծրագիրը ընդունվեց և գործածության մեջ դրվեց 2009 թվականին: ԿԱԻ-ի անգլերենի մասնագետների կողմից իրականացվել են մշտադիտարկումներ հանրապետության բազմաթիվ ավագ դպրոցներում: Մշտադիտարկումները նպատակաուղղված էին ուսումնասիրելու և կազմակերպելու քննարկումներ չափորոշչի և ծրագրի գործնական կիրառման վերաբերյալ: Ելնելով ԿԱԻ մասնագետների ուսումնասիրություններից, ուսուցիչների և այլ շահագրգիռ անձանց կողմից կատարված առաջարկություններից և դիտարկումներից, իրականացվել են առարկայի չափորոշչի և ծրագրի լրամշակման, բեռնաթափման աշխատանքներ:
Ստորև ներկայացնում ենք կատարված փոփոխությունները.

                                   
  • <Բացատրագիր> բաժնում ավելացվել է <Այս­պի­սով՝ միջ­նա­կարգ դպրո­ցը հնա­րա­վո­րութ­յուն է ստա­նում պե­տա­կան ֆի­նան­­սա­վոր­մամբ ու­սու­ցա­նե­լու 3–րդ­ օ­տար լե­զուն 5-րդ դասարանից: Այս փո­փո­խութ­յու­նը կնպաս­տի շատ դպրոց­նե­րում ա­վան­դա­բար ու­սու­ցան­վող ֆրան­սե­րեն և գեր­մա­նե­րեն լե­զու­նե­րի պահ­պան­մա­նը> ձևակերպումը:
  • <Բացատրագիր> բաժնում ավելացվել է «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան կրթութ­յան զար­գաց­ման 2012–2016 թվա­կան­նե­րի պե­տա­կան ծրա­գիր» ՀՀ­ օ­րեն­քը,
  • <Օտար լեզուների ուսուցման ընդհանուր նպատակները> բաժնից հանվել է գծապատկեր 1-ը, քանի որ այն կրկնում է արդեն իսկ ներկայացված անգլերենի ուսուցման նպատակները:
  • <Օտար լեզուների ուսուցման բովանդակության կառուցվածքը և բաղադրիչները> բաժնից հանվել են նախադասությունների օրինակներ, քանի որ դրանք բավական պարզ են ավագ դպրոցի համար: Ներկայացվում են մեջբերվող օրինակները. (Օ­րի­նակ՝ «Ես քույր ու­նեմ» նմու­շի հի­ման վրա և դրա նմա­նու­թյամբ սո­վո­րո­ղը կա­րող է բազ­մա­թիվ տար­բե­րակ­ներ ստեղ­ծել. «Ես քույր և եղ­բայր ու­նեմ» / «Նա եր­կու քույր ու­նի» / «Դու հա­մա­կար­գիչ ու­նես»/ «Նրանք փոք­րիկ շուն ու­նեն» և այլն): Յու­րա­քանչ­յուր խոս­քա­յին նմուշ ընդգր­կում է մեկ քե­րա­կա­նա­կան դժվա­­րու­թ­­յուն և ու­սու­ցան­վում է ո­րո­շա­կի տրա­մա­բա­նա­կան հա­ջոր­դա­կա­նութ­յամբ, օ­րի­­նակ՝ ա­ռար­կա­յի (գո­յա­կան), նրա ո­րա­կի կամ հատ­կա­նի­շի (ա­ծա­կան), գոր­ծո­ղու­թ­­յան (բայ) կամ գոր­ծո­ղութ­յան հատ­կա­նի­շի (մակ­բայ) ան­վա­նում­նե­րը: Ան­շուշտ, խոս­քա­­յին նմուշ­նե­րի ի­մա­ցու­թ­­յու­նը չի բա­ցա­ռում նաև քե­րա­կա­նա­կան կա­նոն­նե­րի գոր­ծա­ծութ­յու­նը:
·         Նույն բաժնից հանվել է <Օ­տար լե­զու­ներն, այ­սօր շփման, հա­ղոր­դակց­ման մի­ջոց լի­նե­լուց բա­ցի, նաև «այլ եր­կրնե­րի ու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի քա­ղա­քակր­թութ­յանն ու մշա­կույ­թին հա­ղոր­դակց­վե­լու, դրանց լա­վա­գույն ար­ժեք­նե­րը յու­րաց­նե­լու և հա­յե­րե­նով ար­տա­հայ­տե­լու, ինչ­պես նաև հա­յա­լե­զու մշա­կույ­թը այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րին մատ­չե­լի դարձ­նե­լու լրա­ցու­ցիչ մի­ջոց են: Ու­սում­նա­կան այս բնա­գա­վա­ռը նպաս­տում է նաև բնութ­յան և ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հի մա­սին ա­ռա­վել ամ­բող­ջա­կան գի­տե­լիք­ներ ստա­նա­լուն, գե­ղա­գի­տա­կան, բա­րո­յա­կան, սո­ցիա­լա­կան, հա­մա­մարդ­կա­յին և ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի գի­տակց­մա­նը, պահ­պան­մա­նը և փո­խանց­մա­նը» (8, էջ 32) միտքը և  փոխարինվել <Այ­սօր կարևոր­վում է օ­տար լե­զու­նե­րը որ­պես նաև տե­ղե­կատ­վութ­յուն ստա­նա­լու և հաղորդելու մի­ջոց կի­րա­ռե­լու ե­րե­խա­նե­րի կա­րո­ղութ­յու­նը> ձևակերպմամբ:
·         Նույն բաժնից հանվել է <ա­շա­կերտ­նե­րի ի­մաս­տա­լից հա­մա­տեղ հան­րօ­գուտ գոր­ծու­նեութ­յուն ծա­վա­լե­լու, հա­մա­տեղ մի­ջա­ռար­կա­յա­կան ու­սում­նա­կան նա­խագ­ծեր ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­ռու­մով> ձևակերպումը, քանի որ այն կրկնվում է:
·         <Ուսումնական գործունեության տեսակները> բաժնից հանվել է կռա­հել ան­ծա­նոթ բա­ռե­րի ի­մաս­տը՝
·         <ծա­նոթ բա­ռա­կազ­մա­կան բա­ղադ­րիչ­նե­րի հի­­ման վրա,
·         նա­խա­դա­սու­թ­­յան ընդ­հա­նուր ի­մաս­տի (հա­մա­տեքս­տի) հի­ման վրա,
·         այլ լե­զու­նե­րի նույ­նա­նիշ բա­ռե­րի հետ նմա­նու­թ­­յան հի­ման վրա (մի­ջազ­գա­յին բա­ռեր),
·         շրջան­ցել այն ան­ծա­նոթ բա­ռե­րը, ո­րոնք չեն ազ­դում տեքս­տի հիմ­նա­կան բո­վան­դա­կութ­յան, գլխա­վոր ա­սե­լի­քի ըն­կալ­ման վրա> թվարկումը


·         <Զույգերով և խմբային աշխատանք> ենթաբաժնից հանվել է

Կռա­հում մնջա­խա­ղի մի­ջո­ցով
<Աշ­խա­տանք զույ­գե­րով: Ու­սու­ցի­չը զույ­գե­րին տա­լիս է նա­խօ­րոք պատ­րաստ­ված բայ–գո­յա­կան կա­պակ­ցութ­յուն­ներ (օ­րի­նակ` թեյ խմել, ֆուտ­բոլ խա­ղալ, ավ­տո­մե­քե­նա վա­րել և այլն): Զույ­գե­րից մե­կը մնջա­խա­ղով ցույց է տա­լիս տվյալ բայ–գո­յա­կան կա­պակ­ցու­թյու­նը, իսկ մյու­սը պետք է ա­սի, թե նա ինչ է ա­նում տվյալ պա­հին` գոր­ծա­ծե­լով հա­մա­պա­տաս­խան ժա­մա­նա­կը և ա­վե­լաց­նե­լով որևէ մակ­բայ՝ ըստ մնջա­խա­ղի կա­տար­ման ձ­ևի>, քանի որ մեջբերված օրինակը չափազանց պարզ է ավագ դպրոցի սովորողների համար :

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

1. <Բառապաշար, բառակազմություն> բաժնի Բ. Մակարդակում ավելացվել է <ինչպես նաև` հայրենի երկրի  մշա­կույթն ար­տա­ցո­լող բա­ռա­պա­շար> ձևակերպումը:
2. <Քերականություն> բաժնից հանվել է <ի­մա­նա ու­սում­նա­սիր­վող լեզ­վի բա­ռա­կազ­մա­կան հիմ­նա­կան կա­ղա­պար­նե­րի ու մի­ջոց­նե­րի գոր­ծած­ման ձ­ևե­րը և  ի­մա­նա ու­սում­նա­սիր­վող լեզ­վի բա­ռա­կազ­մա­կան հիմ­նա­կան կա­ղա­պար­ներն ու մի­ջոց­նե­րը՝ որ­պես ներ­զոր բա­ռա­պա­շա­րի ստեղծ­ման հիմք> չափորոշչային պահանջների երկրորդ և երրորդ մակարդակները:
4. Ամբողջությամբ հանվել է <6.5.4. Ա­վագ դպրո­ցի բնա­գի­տա­մա­թե­մա­տի­կա­կան հոսք> թեմատիկ բաժինը, քանի որ այն ամբողջությամբ կրկնում է հումանիտար հոսքի թեմատիկ բաժնի նյութը:
5. Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների թեմաների ցանկից հանվել է <Ժամանակակից հասարակություն> բաժինն ամբողջությամբ և համապատասխանաբար ավելացել են ժամեր կրկնության համար: 10-րդ դասարան – 5 ժամ, 11-րդ դասարան – 9 ժամ, 12-րդ դասարան – 8 ժամ:
6. Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի թեմաների ցանկից հանվել են <Ընտանիք>, <Խոհանոց, սնունդ> թեմաները և բեռնաթափման արդյունքում ավելացել է 14 ժամ:

Թեմաների փոփոխման, խմբագրման, բեռնաթափման արդյունքում ազատվել է 10-րդ դասարան – 5 ժամ, 11-րդ դասարան – 9 ժամ, 12-րդ դասարան – 22 ժամ,
որը նախատեսվում է օգտագործել հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը նպաստող ուսումնական գործունեության տեսակներում, ինչպես նաև` օգտագործել թեմատիկ գրավոր աշխատանքների նախապատրաստման և առավել դժվար և կարևոր թեմաների յուրացման ու ամրապնդման համար:Կրթության ազգային ինստիտուտ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ. Ավագ դպրոցի առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր.
մաս 1 angleren_chap_bernatapvac_mas1.doc
մաս 2 angleren_cragir_bernatapvac_mas2.doc

Комментарии