Տեղեկանք «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների 10 -12 -րդ դասարանների չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Տեղեկանք

«Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների 10 -12 -րդ դասարանների չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

            Առարկայի գործող չափորոշիչը և ծրագրերը հաստատվել են  2008 թվականին: Գործողության մեջ մտնելուց հետո ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ-ի և նրա մասնաճյուղերի հայոց լեզվի և գրականության մասնագետների կողմից պարբերաբար իրականացվել են մշտադիտարկումներ Երևան քաղաքի և հանրապետության մար­զերի մի շարք հանրակրթական դպրոցներում, կազմակերպվել են հանդիպումներ առարկան դասավանդող մասնագետների հետ: Մշտադիտարկումներից և հանդիպումներից հետո կազմակերպվել են քննարկումներ ու սեմինարներ ուսուցիչների հետ` պետական չափորոշչին և առարկայի ծրագրային պահանջներին գործող ծրագրի և դասագրքերի համապատասխանության, դրանք ուսուցման գործընթացում արդյունավետ կիրառելու կարողությունների ու հմտու­թյուն­ների շուրջ:
            Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների  չափորոշիչներն և ծրագրերը ունեն լրամշակման և բեռնաթափման կարիք: Բացի այդ անհրաժեշտություն կա խորացված ուսուցմամբ հոսքի չափորոշիչը առանձնացնել ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի չափորոշչից:

Չափորոշչում և ծրագրում կատարված փոփոխություններ

Չափորոշչային և ծրագրային փոփոխությունները կատարվել են թեմաների բեռնաթափման և կրճատման, թեմաների միավորման, ձևակերպումների կոնկրետացման ու հստակեցման, անհարկի կրկնությունները վերացնելու, թեմաների ժամանակագրական և թեմատիկ խմբավորման սկզբունքներին համապատասխան:

Ա. Չափորոշիչ

            Ավագ դպրոցի համար կազմվել է երկու չափորոշիչ.
  • խորացված ուսուցման ենթահոսքերի համար,
  • ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար:

Ստորև ներկայացնում ենք չափորոշչում կատարված փոփոխությունները.

1)      Գործող չափորոշիչը հստակեցվել է ըստ բաժինների և ըստ թեմաների:
2)      Գործող չափորոշչում բազմաթիվ թեմաների վերաբերյալ չկային սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող եռամակարդակ պահանջներ. լրամշակված տարբերակում եռամակարդակ պահանջներն ընդգրկում են առարկայի բովանդակային միջուկի բոլոր թեմաները:
3)      Հստակեցվել է գիտելիքների և կարողությունների խառնաշփոթը, երբ գիտելիքը ներկայացվել է որպես կարողություն, հմտություն, իսկ կարողությունն ու հմտությունը` գիտելիք:
4)      Ա մակարդակում տրված բարդ պահանջները պարզեցվել են, հեշտացվել կամ տեղափոխվել են Բ մակարդակ և ընդհակառակը, Բ մակարդակում տրված հեշտ պահանջները տեղափոխվել են Ա մակարդակ կամ վերաձևակերպվել են: Հստակեցվել են Գ մակարդակի պահանջները:
5)      Խմբագրվել ու վերաձևակերպվել են չափորոշչային մի շարք ձևակերպումներ:

Բ. Ծրագիր

            Ավագ դպրոցի համար կազմվել է երկու ծրագիր.
  • խորացված ուսուցմամբ հոսքի
  • ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի
Ծրագրային փոփոխությունները կատարվել են հետևյալ սկզբունքներով`

1)      բաժինների և թեմաների հստակեցում
2)      թեմաների բեռնաթափում և կրճատում,
3)      թեմաների միավորում,
4)      ձևակերպումների հստակեցում և պարզեցում,
5)      անհարկի կրկնությունների վերացում,
6)      թեմաների ժամանակագրական և թեմատիկ խմբավորում,

Ստորև ներկայացնում ենք կատարված ծրագրային փոփոխություններն ըստ դասարանների.
Խորացված ուսուցման «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների ծրագրեր`
«Հայոց լեզու» առարկայի բովանդակությունը ավագ դպրոցի խորացված ուսուցման ծրագրով ըստ դասարանների ժամանակագրական առումով բաշխվել է հետևյալ կերպ.
X դասարանՀայոց լեզվի պատմություն, հայոց լեզվի կառուցվածքը, այնուհետև` Հնչյունաբանություն, Բառագիտություն բաժինները, Ձևաբանությունից` Գոյական և Ածական թեմաները և գործնական գրություններ:
XI դասարան Գրական լեզու և բարբառներ, Ձևաբանություն բաժնից մնացած թեմաները և գործնական գրություններ:
XII դասարան ընդգրկում է Շարահյուսություն բաժինն ամբողջությամբ:
Ուսումնական ծրագրով առարկայի դասավանդմանը հատկացվում է.
X դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XI դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XII դասարանում՝ տարեկան 102 ժամ, որից 51-ը հատկացվում է կրկնությանն ու քննությանը նախապատրաստվելուն:
«Հայ գրականություն» առարկայի բովանդակությունը ավագ դպրոցի խորացված ուսուցման ծրագրով ներկայացվել է առավել ընդգրկուն և ըստ դասարանների ժամանակագրական առումով բաշխվել է հետևյալ կերպ.
X դասարան- հայ հին և միջնադարյան գրականությունը, հայ նոր գրականությունից` Խ. Աբովյան, Մ. Նալբանդյան, Պ. Պռոշյան,  Պ. Դուրյան, Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան, Շիրվանզադե, Մուրացան:
XI դասարան – Հայ նոր գրականությունից` Նար-Դոս, Զոհրապ, Հ. Թումանյան, Ա. Իսահակյան, Շանթ. Մեծարենց, Ե. Օտյան, Սիամանթո, Դ. Վարուժան, Վ. Տերյան, իսկ Նորագույն գրականությունից` Ե. Չարենց, Դ. Դեմիրճյան, Ս. Զորյան, Ա. Բակունց:
XII դասարան – Գ. Մահարի, Կ. Զարյան, Շ. Շահնուր, Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ, Հ. Սահյան, Պ. Սևակ, Հ. Մաթևոսյան, սփյուռքահայ և օտարագիր հայ գրողները:
Ուսումնական ծրագրով առարկայի դասավանդմանը հատկացվում է.

X դասարանում՝ տարեկան 102 ժամ,
XI դասարանում՝ տարեկան 136 ժամ,
XII դասարանում՝ տարեկան 170 ժամ, որից 85-ը հատկացվում է կրկնությանն ու քննությանը նախապատրաստվելուն:


Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի ծրագիր`      
«Հայոց լեզու» առարկայի բովանդակությունը ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում ըստ դասարանների ժամանակագրական առումով բաշխվել է հետևյալ կերպ.
X դասարանՀայոց լեզվի պատմություն, հայոց լեզվի կառուցվածքը, այնուհետև` Հնչյունաբանություն, Բառագիտություն բաժինները, Ձևաբանությունից` Գոյական և Ածական թեմաները և գործնական գրություններ:
 XI դասարանԳրական լեզու և բարբառներ, Ձևաբանություն բաժնից մնացած թեմաները և գործնական գրություններ:
XII դասարան ընդգրկում է Շարահյուսություն բաժինն ամբողջությամբ:
Ուսումնական ծրագրով առարկայի դասավանդմանը հատկացվում է.
X դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XI դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XII դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ, որից 34-ը հատկացվում է կրկնությանն ու քննությանը նախապատրաստվելուն:
«Հայ գրականություն» առարկայի բովանդակությունը ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական ուսուցման ծրագրով ըստ դասարանների ժամանակագրական առումով բաշխվել է հետևյալ կերպ.
X դասարան- հայ հին և միջնադարյան գրականությունը, հայ նոր գրականությունից` Խ. Աբովյան, Մ. Նալբանդյան, Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան, Շիրվանզադե, Մուրացան:
XI դասարան – Հայ նոր գրականությունից` Նար-Դոս, Զոհրապ, Հ. Թումանյան, Ա. Իսահակյան, Շանթ. Մեծարենց, Սիամանթո, Դ. Վարուժան, Վ. Տերյան, իսկ Նորագույն գրականությունից` Ե. Չարենց, Դ. Դեմիրճյան, Ա. Բակունց:
XII դասարան – Գ. Մահարի, Կ. Զարյան, Շ. Շահնուր, Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ, Հ. Սահյան, Պ. Սևակ, Հ. Մաթևոսյան, սփյուռքահայ և օտարագիր հայ գրողները:
Ուսումնական ծրագրով առարկայի դասավանդմանը հատկացվում է.

X դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XI դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ,
XII դասարանում՝ տարեկան 68 ժամ, որից 34-ը հատկացվում է կրկնությանն ու քննությանը նախապատրաստվելուն:ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ


ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ, ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի առարկայական չափորոշիչներ hayoc_lezu&gr_chap_ynd&bnagit.doc 

ՀԱՅՈՑԼԵԶՈՒ, ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Հանրակրթական ավագ դպրոցի խորացված ուսուցման առարկայական չափորոշիչներ hayoc_lezu&gr_chap_khoracvac.doc

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. Հանրակրթական ավագ դպրոցի խորացված ուսուցման առարկայական ծրագիր hayoc_lezu_cragir_khoracvac.doc

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի առարկայական ծրագիր hayoc_lezu_cragir_ynd&bnagit.doc

Комментарии