Ստուգարքի հարցաշար երկրաչափություն 10, 11

Ստուգարք 10-րդ դասարան 1-ին քառորդ (2013-2014)
Երկրաչափություն

1.      Որ ուղիղներն են կոչվում զուգահեռ:
2.      Որ ուղիղներն են կոչվում խաչվող:
3.      Ուղղի և հարթության զուգահեռության հայտանիշը:
4.      Զուգահեռ հարթությունների հայտանիշը:
5.      Արդյոք ճշմարիտ է, եթե երկու ուղիղներ չունեն ընդհանուր կետեր, ապա նրանք զուգահեռ են:
6.      M կետն ընկած չէ a ուղղի վրա: Քանի ուղիղ կա, որ չի հատում a ուղղին և անցնում է M կետով:
7.      a ուղիղը զուգահեռ է հարթությանը: Ճշմարիտ է արդյոք, որ այդ ուղիղը չի հատում հարթության մեջ ընկած ոչ մի ուղղի:
8.      a ուղիղը զուգահեռ է հարթությանը: Ճշմարիտ է արդյոք, որ այդ ուղիղը զուգահեռ է հարթության մեջ ընկած ցանկացած ուղղի:
9.      a ուղիղը զուգահեռ է հարթությանը: Ճշմարիտ է արդյոք, որ այդ ուղիղը զուգահեռ է հարթության մեջ ընկած որևէ ուղղի:
10.  Երկու զուգահեռ ուղիղներից մեկը զուգահեռ է ինչ-որ հարթության: Արդյոք ճշմարիտ է այն պնդումը, որ այդ հարթությանը զուգահեռ է նաև երկրորդ ուղիղը:
11.   Արդյոք ճշմարիտ է այն պնդումը, որ եթե 2 ուղիղներ զուգահեռ են ինչ-որ հարթության, ապա դրանք միմյանց զուգահեռ են:
12.  Երկու ուղիղներ զուգահեռ են ինչ-որ հարթության: Այդ ուղիղները արդյոք կարող են հատվել:
13.  Երկու ուղիղներ զուգահեռ են ինչ-որ հարթության: Այդ ուղիղները արդյոք կարող են լինել խաչվող:
14.  Կարող են արդյոք a և b խաչվող ուղիղները զուգահեռ լինեն c ուղղին
15.  Սեղանի սրունքները զուգահեռ են հարթությանը: Արդյոք զուգահեռ են հարթությունը և սեղանի հարթությունը:
16.  Զուգահեռագծի երկու կողմերը զուգահեռ են հարթությանը: Արդյոք զուգահեռ են հարթությունը և զուգահեռագծի հարթությունը:
17.  Ինչպիսի բազմանկյուններ կարող են լինել քառանիստի հատույթները:
18.  Ինչպիսի բազմանկյուններ կարող են լինել խորանարդի հատույթները:
19.  Ուղիղը հատում է հարթությունը: Հարթության մեջ կա արդյոք թեկուզ մեկ ուղիղ, որը զուգահեռ է այդ ուղղին:
20.  Արդյոք ճշմարիտ է. ցանկացած երեք կետեր գտնվում են մի հարթության մեջ:
21.  Արդյոք ճշմարիտ է. ցանկացած չորս կետեր գտնվում են մի հարթության մեջ:
22.  Արդյոք ճշմարիտ է. ցանկացած չորս կետեր չեն գտնվում մի հարթության մեջ:
23.  Արդյոք ճշմարիտ է. ցանկացած երեք կետերով անցնում է հարթություն, ընդ որում միայն մեկը:
24.  A, B, C, D կետերն ընկած չեն մի հարթության մեջ: Արդյոք հատվում են A, B, C կետերով և A, B,  D կետերով անցնող հարթությունները:
25.  Արդյոք կարող են երկու հարթություններն ունենալ միայն  մեկ ընդհանուր կետ:
26.  Անվանեք ABCD քառանիստի բոլոր խաչվող կողերի զույգերը:


Ստուգարք 11-րդ դասարան 1-ին քառորդ (2013-2014)
Երկրաչափություն

1.      Գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևը
2.      Գլանի հիմքի  մակերեսի բանաձևը
3.      Գլանի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը
4.      Ինչ պատկեր է գլանի հատույթն այն հարթությամբ, որը զուգահեռ է գլանի ծնորդին
5.      Ինչի է հավասար գլանի հիմքի հարթության և գլանի ծնորդով անցնող հարթության կազմած անկյունը
6.      Ինչ պատկեր է գլանի հատույթն այն հարթությամբ, որը զուգահեռ է գլանի հիմքին
7.      Ինչ պատկեր է գլանի հատույթն այն հարթությամբ, որը զուգահեռ է գլանի առանցքին
8.      Ինչ պատկեր է գլանի առանցքային հատույթը:
9.      Գլանի առանցքային հատույթը կարող է արդյոք լինել քառակուսի:
10.  Ինչ պատկեր է գլանի կողմնային մակերևույթի փռվածքը:
11.  Կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:
12.  Կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:
13.  Ինչ պատկեր է կոնի հատույթն այն հարթությամբ, որը զուգահեռ է կոնի հիմքին
14.  Ինչ պատկեր է կոնի հատույթն այն հարթությամբ, որն անցնում է կոնի գագաթով:
15.  Միմյանց հավասար են արդյոք այն անկյունները, որոնք կոնի ծնորդները կազմում են հիմքի հարթության հետ:
16.  Ինչ պատկեր է կոնի կողմնային մակերևույթի փռվածքը:
17.  Ինչ պատկեր է հատած կոնի առանցքային հատույթը:
18.  Հատած կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևը
19.  Հատած կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:
20.  Գլանի շառավիղը հավասար է 8-ի, բարձրությունը` 10-ի: Գտնել լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
21.  Գլանի շառավիղը հավասար է 8-ի, բարձրությունը` 10-ի: Գտնել առանցքային հատույթի  մակերեսը:
22.  Կոնի ծնորդը հավասար է 10-ի, բարձրությունը `8-ի: Գտնել շառավիղը:
23.  Կոնի ծնորդը հավասար է 10-ի, բարձրությունը `8-ի: Գտնել առանցքային հատույթի մակերեսը:
24.  Կոնի ծնորդը հավասար է 10-ի, բարձրությունը `8-ի: Գտնել կողմնային մակերևույթի մակերեսը:


Комментарии