Ստուգարքի հարցաշար քիմիա առարկայից 10,11

Քիմիայի   հարցաշար  10-րդ  դասարան
1.Ինչի՞ց  է  կազմված  ատոմը
2.Ի՞նչ   է  ցույց  տալիս  տարրի  կարգաթիվը
3. Սահմանեք  իզոտոպները  և  բերեք  օրինակներ
4. Ո՞ր  ռեակցիաներն  են  կոչվում  միջուկային  ռեակցիաներ
5. Ինչպիսի՞  քվանտային  թվեր  գիտեք
6. Էներգետիկ  մակարդակների  թիվը  հավասար  է  ՊՀ-ի --------------------:
7.Սահմանեք  ժամանակից  պարբերական  օրենքը
8. Ինչպե՞ս  որոշել  էներգերիկ  մակարդակների  առավելագույն  էլեկտրոնների  թիվը
9.  Ի՞նչ  է  ցույց  տալիս  տարրի  ատոմի  շառավիղը
10.Ո՞ր  էներգիան  է  կոչվում  իոնացման  էներգիա
11. ՊՀ-ում  ձախից  աջ  և  խմբերում  վերևից  ներքև  ինչպե՞ս  են  փոխվում  մետաղական  հատկությունները
12. Ինչպիսի՞  քիմիական  կապեր  գիտեք
13.  Ո՞ր  կապերն   է  կոչվում  կովալենտ  կապ
 14. Կովալենտ  կապի  ի՞նչ  տեսակներ  գիտեք:Բերեք  օրինակներ

15.Ո՞ր  կապն  է  կոչվում  իոնային  կապ:Բերեք  օրինակներ

Քիմիայի  հարցաշար   11-րդ  դասարան
1.Ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  օրգանական  քիմիան
2.Սահմանել  Բուտլերովի  կանոնները
3. Ի՞նչ  է  σ-կապը
4.Ի՞նչ   է  π-կապը
5. Տալ  կովալենտ  կապի  սահմանումը
6.Ո՞րն  է  կոչվում  ռադիկալային  կամ  հոմոլիտիկ  ճեղքում
7. Ո՞րն  է  կոչվում  իոնային  կապ  հետերոլիտիկ  ճեղքում
8.  Ի՞նչ  է  իզոմերիան:Տալ  սահմանումը
9. Ինչպիսի՞  ածխաջրածիններ   գիտեք
10.  Չհագեցած  ածախջրածինների   թվին   ո՞ր  ածխաջրածիններն   են   պատկանում
11.Գրել  սահմանային  ածախջրածինների  ընդհանուր  բանաձևը
12. Ի՞նչ  է  հոմոլոգիական   շարքը  և  հոմոլոգիական  տարբերությունը
13.  Ինչպիսի՞  հիբրիդացում  է  սահմանային  ածխաջրածիններում
14.  Սահմանային  ածխաջրածինների  կապի  անկյունը----------------------:
15. Ինչպիսի՞ն է   կապի  երկարությունը  սահմանային  ածխաջրածիններում:
16. Գրել  սահմանային  ածախջրածինների  (առաջին  տասի)  բանաձևերը  և  անվանումները
17. Թվարկել  այն  քիմիական  հատկությունները,որոնք  բնորոշ  են  սահմանային   ածխաջրածիններին
18. Գրել  ցիկլոալակնների  ընդհանուր  բանաձևերը: 

Комментарии