120 ժամ և ավել բացակայությունների վերաքննության ժամանակացույց:


120 ժամ վերաքննության ժամանակացույց


առարկա
օր
1.     
Հայոց լեզու, Գրականություն
21.06.
2.     
Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն
22.06
3.     
Հայոց պատմություն,
Հասարակագիտություն
23.06
4.     
Կենսաբանություն, Քիմիա
24.06
5.     
Ֆիզիկա,Աշխարհագրություն
25.06
6.     
Ինֆորմատիկա,ՆԶՊ
29.06
7.     
Ռուսերեն, Անգլերեն
18.05

Комментарии